چاپ

 

كانكس كشت گستر

conex_001

توليدات اين شركت به لحاظ استفاده از سازه هاي فلزي و رعايت استانداردهاي ساخت ازكبفيت مطلوبي برخوردارميباشد.

و در ابعاد و با دكوراسيونهاي متفاوت بنا به سفارش مشتري توليد و به بازار عرضه مي گردد.

conex_001

مشخصات فني كانكس

توليدات اين شركت به لحاظ استفاده از سازه هاي فلزي و رعايت استانداردهاي ساخت ازكبفيت مطلوبي برخوردارميباشد.

و در ابعاد و با دكوراسيونهاي متفاوت بنا به سفارش مشتري توليد و به بازار عرضه مي گردد.

 

conex_002

 

كاربردهاي مختلف كانكس هاي توليد :

 

conex_003

 

تجهيزات اضافي :

conex_004